Í÷ªt òÅ°ù£ ÞœªJÙ# ÷«æ°xè[åÙ ÍÙç¶ êŸLx ð§õ ÷«ëÅ]ªô¦uEo êŸEN Bô¦ ÷ªììÙ à¶ú£ªÚÁ÷è[.

êµõªÞœª Þœè[“šíj í£±ådè[Ù ÓûËÁo áìtõ êŸð¼ íÆ£õ÷ªE Ú•Ùë]ô¢ª ÷ªï£„꟪tõû¦oô¢ª. ÍÙêµÙë]ªÚÛª â°BóŸªòÅ°ù£ Ú¥Þœõ Íô¢|êŸ êµõªÞœªÚÛª ÷«vêŸî¶ª ÑÙë]E â¶H ›ï°öµ“ûË ö°Ùæ¨ Në¶QóŸ³è¶ îµªàŸªaÚÛªû¦oè[ª.

êµõªÞœª ÖÚÛ òÅ°ù£ ÷«vêŸî¶ª Ú¥ë]ª. ÖÚÛ ú£Ùú£\”A... ÖÚÛ ú£Ùví£ë¯óŸªÙ... ÖÚÛ @÷ì NëůìÙ. Î ÷«åÚ•›úh Ô â°A·Újû¦ àµjêŸìuÙ ÚÛLTÙà¶C òÅ°›ù.

ÖÚÛ â°A ví£áõ ÚÛåªdò°åªìª ÷ªêŸÙ ÚÛû¦o òÅ°›ù ÓÚÛª\÷Þ¥ ví£òÅ°NêŸÙ à¶ú£ªhÙC. ñÙÞ¥xë¶ø ÍìªòÅ¡÷ ÏÙë]ªÚÛª Ñë¯ï£°ô¢é.

òÅ°ù£ìª, ú£Ùú£\”AE EõòµåªdÚÛªÙç¶û¶ êµõªÞœª â°A ÚÛõÚ¥õÙ ÷JÌÄõªx꟪ÙC. Eâ°EÚ¨ ÷ªì òÅ°ù£¸ÚÙ êŸÚÛª\÷? ë¶øŒÙö˺ ÙD êŸô¢ªî¦êŸ ÓÚÛª\÷ ÷ªÙC ÷«æ°xè¶ òÅ°ù£ êµõª¸Þ.

Íô³ê¶... ÎÙÞœx ví£òÅ°÷Ù ÷õx ÷ªì òÅ°ù£ #Ú¨\ øŒõuið¼êÁÙC. ÷ªì Îö˺àŸìö˺x, Îà¦ô¢ ÷u÷ô¦ö˺x êµõªÞœªë]ìÙ ÚÛJTð¼êÁÙC... êŸJTð¼êÁÙC. ÏÙë]ª÷õx ÷ªì ú£Ùú£\”A, ú£Ùví£ë¯óŸªÙ, ÷«ì÷ ú£ÙñÙëůõª... ÍFo ëµñ(AÙåªû¦oô³.

ô¦ìª ô¦ìª êµõªÞœªë]ìÙ ÑE¸Ú ð¼êŸªÙë¯ Íìo òÅ¡óŸªÙ ÚÛõªÞœªêÁÙC. 30 ø‹êŸÙ ÷ªÙC ví£áõÚÛª þ»ÙêŸ òÅ°ù£ àŸë]÷è[Ù, ô¦óŸªè[Ù ô¦ÚÛð¼ê¶ Î òÅ°ù£ ÍÙêŸJÙ# ð¼êŸªÙë]E óŸ³ûµþ¼\ àµí‡pÙC.

Ð ÚÛù£dÙ... Ð ìù£dÙ êµõªÞœªÚÛª ô¦ÚÛ«è[ë]ª. Ð ò°ëÅ]uêŸ ÷ªì òÅ¡ªáú£\Ùëůõ Oªë] ÑÙC. ÏÙë]ªÚÛª Ó÷JÚ¨ î¦üŒ‰x ÷³Ùë]ªÚÛª ô¦î¦L.

÷ªì ô¦ù£ZÙö˺ í‡õxLo Þœ÷ªEÙàŸÙè…... ÎÙÞœx í£ë]Ù ô¦ÚÛªÙè¯ ÖÚÛ\ ENªù£Ù ÚÛ«è¯ êµõªÞœªö˺ ÷«æ°xè[ö¶ô¢ª. Ú¥ô¢é°ö¶îµªiû¦ àŸÚÛ\æ¨ êµõªÞœª ô¦óŸªè[Ù, ÷«æ°xè[åÙ, àŸë]÷åÙ Íí£±ô¢«í£îµªið¼êÁÙC.

÷«êŸ”òÅ°ù£ö˺ û¶ô¢ªaÚÛªÙç¶û¶ Ôëµjû¦ í‡õxõÚÛª ò°Þ¥ ÷Ùåñè[ªêŸªÙC. ÍC êµLú‡û¦ êŸLxë]Ùvè[ªõª ÔOª à¶óŸªö¶ÚÛð¼êŸªû¦oô¢ª.

ÍC î¦üŒx êŸí£±p Ú¥ë]ª. Ó÷J·Újû¦ í‡õxõ òÅ¡Nù£uê¶h ÷³ÜuÙ ÚÛë¯? í‡õxõ àŸë]ª÷± ú£ÙëÅ]uõª, î¦üŒx òÅ¡Nù£u꟪h ÖÚÛ í£ÚÛ\ n ÷«êŸ”òÅ°ù£ Íô³ì êµõªÞœª òÅ¡Nù£u꟪h ÖÚÛ í£ÚÛ\.

Ð ·ôÙè[« ÖÚÛë¯ÙêÁ ÖÚÛæ¨ ÷³è…í£è… Ñû¦oô³. êµõªÞœª òÅ°ù£ Oªë] ٠Ah ÏÙTxù£ª î¦u٠šíJTÙë¯ ÍÙç¶ ÍD Ú¥ë]ª.

Ô òÅ°ù£·Újû¦ êŸí£pÚÛªÙè¯ ñ÷³Ü ví£óµ«áìÙ ÑÙè¯L. îµ³ë]æ¨C... àµí‡pì ÷«å Óë]ªæ¨ î¦JÚ¨ ú£pù£dÙÞ¥ Íô¢ÌÄÙ Ú¥î¦L. ÏC þ§÷«>ÚÛ ví£óµ«áìÙ.

òÅ°ù£ ÑëÁuÞœ, Ñð§CÅ Í÷Ú¥ø‹õÚÛª Ñí£óµ«Þœí£è¯L. ÏC ÎJÌÄÚÛ ví£óµ«áìÙ. Ð ví£óµ«áû¦õª ûµô¢î¶Jaìí£±pè¶ òÅ°ù£ ôÁV î¦K ÷u÷ô¢Ùö˺ ÑÙåªÙC.

òÅ°ÿ§ ú£Ùú£\”꟪õª ò°Þœªìo â°A @÷ÚÛüŒêÁ Ñð»pÙÞœªêŸªÙåªÙC. ÏC ÓÚÛ\è… Nù£óŸªîµ« Ú¥ë]ª... ÷ªì Ïô¢ªÞœª ð»ô¢ªÞœªìª àŸ«è[Ùè…. êŸNªüŒ‰õª, ÚÛìoè…Þœªõª, ÷ªõóŸ«Sõª, ÷ªô¦KÈõª Ñû¦oô¢ª ÚÛë¯! òÅ°ÿ§ ú£Ùú£\”꟪Lo vð§éÙÞ¥ àŸ«ú£ªÚÛªÙæ°ô¢ª. î¦æ¨E ÎêŸtÞ½ô¢÷ #oõªÞ¥ à¶ú£ªÚÛªû¦oô¢ª.

¸ôè…óµ«, æ©O, šúöËÀ ðƼûË ÷Ùæ¨ ÏÙTxù£ª ÷«åLo ÚÛ«è¯ îµÙåû¶ êŸNªüŒ òÅ°ù£ö˺ڨ Íìªî¦ë]Ù à¶ú£ªÚÛªû¦oô¢ª. #÷JÚ¨ èµÙU, šúj¬yûË íÆ£²x ö°Ùæ¨ Ú•êŸh î¦uëÅ]ªõÚÛ« êŸNªüŒ ›íô¢ªxû¦oô³.

ÓÚÛ\èÁ êŸí£p ÎÙÞœx í£ë]â°ö°EÚ¨ î¦ô¢ª ë¯þ¼ï£°Ù Ú¥ö¶ë]ª. êŸNªüŒ‰õ ëÅÁô¢é¨ NªÞœê¦ òÅ°ù£õ î¦ô¢Ùë]JÚ© Îë]ô¢)Ù.

ÖÚÛæ¨ ìªÙ# í£ëÁêŸô¢ÞœA ë¯Ú¥ ví£A Në¯uKÌÄ êŸNªüŒÙ û¶ô¢ªaÚÁî¦õE ÍÚÛ\è[ EñÙëÅ]ì šíæ°dô¢ª. êŸNªüŒÙö˺ àŸCNì î¦J¸Ú ÍÚÛ\è[ ví£òÅ¡ªêŸy ÑëÁuÞ¥Lþ§hô¢ª.

Ô ð§Kd ÍCÅÚ¥ô¢Ùö˺ Ñû¦o êŸNªüŒ òÅ°ù£šíj í£JøÁëÅ]ìõìª ò°Þ¥ vð¼êŸqþ§hô³. Óí£pæ¨ÚÛí£±pè[ª ÎÙÞœx í£ë¯õÚÛª êŸNªüŒ ú£÷«û¦ô¢ÌÄÚ¥õìª ô¢«ð»ÙCÙàŸè[Ùö˺ î¦üŒ‰x êŸõ÷³ìÚÛõ÷±êŸªÙæ°ô¢ª.

ð»ô¢ªÞœª ë¶ø‹õ ú£ÙÞœA Bú£ªÚÛªÙë¯Ù... àµjû¦ ·ôÙè[ª òÅ°ù£õ ò˺ëÅ]ì í£ë]ÌÄAE ð§æ¨ú£ªhÙC. ÍÙë]ª ÷õx Î ë¶øŒ ví£áõª þ§ÌÄEÚÛ ú£Ùú£\”AE, ú£Ùví£ë¯óŸ«Eo, Íú‡hê¦yFo Ô ÷«vêŸÙ ð¼Þ•åªdÚÁÚÛªÙè¯û¶ ÍÙêŸô¦bBóŸª þ§ÌÄô³E ÍÙë]ªÚÛªÙåªû¦oô¢ª.

ú£÷ªÚ¥Mì í£Jú‡ÌÄ꟪õìª ñæ¨d ÍÚÛ\è… ð§ôÈ¢ø‹õö˺x ò˺CÅÙච÷«êŸ”òÅ°ù£ìª EêŸuì«êŸìÙÞ¥ ÷ªõàŸªÚÛªÙåªû¦oô¢ª. všíÆÙà ví£òÅ¡ªêŸy÷´ Ïö°Ùæ¨ ÚÛ”›ù à¶þ¼hÙC.

÷ªJ Íö°Ùæ¨ òÅ°ÿ§ àµjêŸìuÙ, ÚÛåªdò°åªx ÷ªì·ÚÙë]ªÚÛª ö¶÷±?

÷ªì ô¦ù£ZÙö˺ ÍCÅÚ¥ô¢ òÅ°ù£ êµõªÞœª. ví£òÅ¡ªêŸy ÑêŸhô¢ªyõª, ÑêŸhô¢ ví£êŸªuêŸhô¦õª... ÍFo êµõªÞœªö˺ ÑÙè¯õìo EñÙëÅ]ìõÚÛª öËºåª ö¶ë]ª. Íô³ê¶û¶Ù... ô¦áuõªêŸªìoC ÏÙTx›ù.

ÎÙvëÅ]ví£ë¶ø Í÷êŸô¢é ú£Ùë]ô¢(ÄÙö˺ ÷ªì ê•L ví£ëůE á÷ôÂö°öËÀ ûµv àµð§pô¢ª... ví£A ô¦ÿZ§EÚ© ÍÚÛ\è… ÷«êŸ”òÅ°›ù ÍCÅÚ¥ô¢ òÅ°ù£Þ¥ ÑÙè¯õE... í£Jð§õì ÷u÷ô¦õFo ÷«êŸ”òÅ°ù£ö˺û¶ áô¢Þ¥õE.

Ïí£pæ¨Ú¨ Íô³ë]ªìoô¢ ë]ø‹ò°ÌöµjÙC. ÎÙvëÅ]ví£ë¶ø ÎÙÞœxví£ë¶ø Íô³ÙC êŸí£p êµõªÞœª î¦è[ÚÛÙ šíô¢Þœö¶ë]ª. ÏêŸô¢ªõìª àŸ«ú‡ û¶ô¢ªaÚÁ÷è[Ù ÚÛ«è¯ ÷ªìÚÛª ÚÛô¢îµjð¼ô³ÙC.

ÍJÚ¥ ô¦óŸªò°ô¢ Ú¥ô¦uõóŸª ú‡ñ(ÙC ôÁVÚÛª ÓENªC ÞœÙåõ à•í£±pì, ÓENªC ûµõõ ð§åª ÚÛù£dí£è… êµõªÞœª û¶ô¢ªaÚÛªû¦oô¢å. ÷ªJ ÷ªì?

êµõªÞœªö˺ ÷«æ°xè[åÙ, ô¦óŸªè[Ù û¦îµ«ùˆ ÍìªÚÛªÙåªû¦oÙ. òÅ°ÿ§ v›íNªÚÛªöµjì ÖÚÛJë]Ìô¢ª ÍCÅÚ¥ô¢ªö˺, û¦uóŸª÷´ô¢ªhö˺ êµõªÞœªö˺ ÑêŸhô¢ªyõª â°K ඛúh ë¯û¶o Þ•í£pÞ¥ àµí£±pÚÛªÙåªû¦oÙ.

Ïí£p樷Újû¦ NªÙ# ð¼ô³ÙC ö¶ë]ª. êµõªÞœª òÅ°ÿ§ NÚ¥þ¼ë]u÷ªÙ ÷ªSx îµ³ë]õª Ú¥î¦L. ÏÙë]ªÚÛª ·ôÙè[ª ô¢Ú¥õ ví£óŸªê¦oõª þ§Þ¥L.

êµõªÞœª ÷õx ÎJÌÄÚÛ, þ§÷«>ÚÛ, þ§Ùú£\”AÚÛ ví£óµ«áû¦õªÙè¶åªdÞ¥ ví£òÅ¡ªêŸy Nëůû¦õª ô¢«í£±Cë]ªÌÚÁî¦L. êµõªÞœª ÷›úhû¶ êŸ÷ª Gè[“õÚÛª òÅ¡Nù£u꟪h ÑÙåªÙë]E êŸLxë]Ùvè[ªõÚÛª ì÷ªtÚÛÙ ÚÛõÞ¥L. Íí£±pè¶ í‡õxõª êµõªÞœª û¶ô¢ªaÚÁ÷è[Ù Oªë] î¦üŒ‰x ú£ª÷³ÜêŸ àŸ«í‡þ§hô¢ª.

ú£÷«áÙ šíJ¸Þ Ú•DÌ òÅ°ù£ šíô¢ªÞœªêŸªÙC. Nâ°‘ìÙ šíJ¸Þ Ú•DÌ òÅ°ù£ Nú£hJú£ªhÙC. Ð vÚÛ÷ªÙö˺ êµõªÞœª ÚÛ«è¯ ÎÙÞœxÙêÁ ð¼æ© í£è… šíô¢Þ¥L. ÷ªìÙ îµìªÚÛñè…ê¶ òÅ°ù£ ÚÛ«è¯ îµìªÚÛñè[ªêŸªÙC.

ÏÙTxù£ª Oªë] N÷³ÜêŸ ÍÚÛ\¸ôxë]ª. êµõªÞœª í£åx ú£ª÷³ÜêŸìª šíÙàŸªÚÁî¦L. êµõªÞœªö˺û¶ ÷«æ°xè[åÙ, àŸë]÷åÙ ÍÙç¶ ÏÙTxù£ªÚÛª ÷uA¸ôÚÛÙ Ú¥û¶ Ú¥ë]ª. ÏC ÍÙë]JÚ© ú£pù£dÙ àµóŸ«uL.

÷ªìC ÍÙë]J òÅ°ù£... Ó÷JÚ© ÍÙë]E òÅ°ù£ Ú¥ÚÛ«è[ë]ª. ÏÙë]ªÚÛª ví£òÅ¡ªêŸyÙ àµóŸ«uLqìN Ú•Eo... ví£áõª àµóŸ«uLqìN ÏÙÚ•Eo.

òÅ°ù£ÚÛª í£ådÙ ÚÛådè¯EÚ¨ ví£òÅ¡ªêŸyÙ #êŸhøŒ‰CÌÄêÁ ÚÛ”ù‡ à¶óŸ«L. ÏÙë]ªÚÛª ú£÷«áÙ ìªÙ# ÖAhè… ô¦î¦L.

òÅ°ÿ¼ë]Ìô¢é ð§ôÈ¢ø‹õ ìªÙචë]õª Ú¥î¦L. ÖÚÛæ˺ êŸô¢ÞœA ìªÙ# í£ådòÅ¡vë] þ§ÌÄô³ ë¯Ú¥ êµõªÞœª òÅ°ù£ìª êŸí£pEú£J ð§ôȦuÙøŒÙÞ¥ àµóŸ«uL.

ÏÚÛ\è[ ÷ªôÁ Nù£óŸªÙ àµð§pL... ð§ôÈ¢uí£±ú£hÚ¥ö˺x ÑÙè¶ êµõªÞœª í‡õxLo òš󟪚íç¶dö° ÑÙè[ÚÛ«è[ë]ª. ê¶ûµö˹L¸Ú êµõªÞœª Oªë] î¦üŒxÚÛª Îú£Ú¨hE šíÙà¶åªdÞ¥ ÑÙè¯L. ÏÙë]ª ÚÁú£Ù ð§ôÈ¢uí£±ú£hÚ¥ö˺xE í£ë]â°ö°Eo ÏÙÚ¥ ú£ô¢SÚÛJÙà¦L.

ÎÙÞœx í£ë¯õ NEóµ«Þ¥EÚ¨ Íè[ª“ÚÛåd î¶óŸªè¯EÚ¨ òÅ°ÿ§ ví‡óŸ³õª ìè[ªÙ ÚÛæ°dL. ÷ªì ÷u÷ô¢Ùö˺ڨ ÷#aí£è[ªêŸªìo ÎÙÞœx øŒò°ÌõÚÛª Óí£pæ¨ÚÛí£±pè[ª êµõªÞœª ÷«åõìª ú£”ù‡dÙà¦L.

Íô³ê¶ ÖÚÛ â°vÞœêŸh Bú£ªÚÁî¦L. ú£÷«û¦ô¢ÌÄÚ¥õª êŸóŸ«ô¢ª ඛúåí£±pè[ª ÍN Nìè¯EÚ¨ ÏÙí£±Þ¥, ê¶LÞ¥_ ÑÙè¯L. Ú•ô¢ªÚÛªè[ª í£è[E í£ë¯öµjê¶ êµõªÞœªÚÛª ìù£dÙ î¦æ¨õªx꟪ÙC.

êµõªÞœª ÍìÞ¥û¶ Ô êµõªÞœª Íìo Oª÷«Ùú£ Íì÷ú£ô¢Ù. óŸ«ú£ òÅ°ù£ÚÛª ñõÙ. õ¤Ûõ ÷ªÙC ÷«æ°xè¶ ÷«Ùè[LÚ¥õFo òÅ°ù£ÚÛª ÍóŸ³÷± í£åªdö¶. Í÷Fo Í÷ú£ô¢î¶ª.

Íú£õª ú‡ú£öµjÙC áìòÅ°›ù. ÷ªÙ# ÷ªÙ# êµõªÞœª ÷«åõìª ví£þ§ô¢ þ§ëÅ]û¦ö˺xÚ¨ êµàŸªaÚÛªÙç¶ òÅ°ù£ ÍÙë]Tú£ªhÙC. Ð vÚÛ꟪÷±ö˺ í£Ùè…꟪ö¶ Ú¥ë]ª... òÅ°ù£ Oªë] v›í÷ª, Í÷ޥì Ñìo þ§÷«ìªuõª ÚÛ«è¯ ð§õªí£ÙàŸªÚÁî¦L.

Eáiì òÅ°ô¢êŸë¶øŒÙ vÞ¥÷«ö˺x ÑÙë]Ùæ°ô¢ª. û¦ ë]”ù‡dö˺ Eáiì òÅ°ù£ í£öµxí£åªdö˺xû¶ ÑÙåªÙC. ÍÚÛ\è[ î¦è[ªÚÛö˺ Ñìo í£ë¯õìª ÍÙë]ô¢Ù î¦è[ªÚÛªÙë¯Ù. Î î¦è[ªÚÛ êµõªÞœª òÅ°ù£ÚÛª î¶è[ªÚÛ Í÷±êŸªÙC.

vèµè[bô Íû¶ ÷«åÚÛª êŸîËÁyè[ Íìo í£ë¯Eo ú£”ù‡dÙ#ÙC þ§÷«ìªuö¶. î¦J Í÷ú£ô¦ô¢ÌÄÙ ë¯Eo ÚÛEšíæ°dô¢ª. vè…íà ÏJ¸Þù£ûËÂÚÛª àŸªÚÛ\õ þ§Þœª ÚÛ«è¯ Íö° ÷#aÙë¶.

Ïö°Ùæ¨ Ñë¯ï£°ô¢éõª ÓûËÁo Ñû¦oô³. Í÷Fo ÍÙë]J î¦è[ªÚÛö˺ڨ ô¦î¦L. Íí£±pè¶ ÷ªì òÅ°ù£ ÷ªJÙêŸ øŒÚ¨h÷ªÙêŸ÷ª÷±êŸªÙC.

òÅ°ù£, ú£Ùú£\”A... ·ôÙè[« Nè[DóŸªô¦EN... ÖÚÛ ë¯E Oªë] ÖÚÛæ¨ Îëůô¢í£è… ÑìoN. ÍÙë]ª¸Ú í‡õxõÚÛª Ï÷Fo û¶ô¦pL.

ÖÚÛ\ ÎÙÞœx øŒñÌÙ ÚÛ«è¯ ô¦ÚÛªÙè¯ êµõªÞœªö˺ ÷«æ°xè¶ö°, ô¦›úö° í‡õxLo vð¼êŸqÙà¦L. ÷ÚÛh¬”êŸyÙ, î¦uú£ ô¢àŸì, þ§îµªêŸõª, øŒêŸÚÛ í£ë¯uõª, Ú©ô¢hìõª ÷Ùæ¨ î¦æ¨ö˺ ð¼æ©õª šíæ°dL.

Nâ¶êŸõÚÛª ñ÷ªêŸªLî¦yL. ð§ö˹_ìo î¦ô¢Ùë]JF ÔëÁ ô¢ÚÛÙÞ¥ vð¼êŸqÙà¦L. Í÷Ú¥øŒÙ Ñìo î¦ô¢ª êŸ÷ª ÏüŒxö˺ ÚÛ«è¯ í‡õxõ à¶êŸ ÚÛú£ô¢êŸªh à¶ô³Ùà¦L. vð¼êŸqÙà¦L.

í‡õxö˺x êµõªÞœª àŸë]î¦õìo Îú£Ú¨hE, ô¢àŸû¦ øŒÚ¨hE ÷ªìÙ šíÙð»ÙCÙà¦L. ÍÙë]iì êµõªÞœªö˺ #û¦oô¢ªõìª ÎÚÛåªdÚÛªû¶ ÚÛëÇ]õª, í£±ú£hÚ¥õª NJNÞ¥ ô¦î¦L.

î¦æ¨ ÷õx òÅ°ù£ Oªë], ú£Ùú£\”A Oªë] ÷ª÷ªÚ¥ô¢Ù šíô¢ªÞœªêŸªÙC. ÷ªì òÅ°ÿ§ ú£Ùú£\”꟪õª ÷ªìÚÛª Í÷´õu Îú£ªhõª.... ÷ªì î¦ô¢ú£êŸy ú£Ùí£ë]. î¦æ¨E ÷ªìÙ Ú¥ð§è[ªÚÁÚÛð¼ê¶ ÏÙ·Ú÷ô¢ª Ú¥ð§è[ê¦ô¢ª?

ví£í£ÙàŸÙ îµ³êŸhÙ Oªë] Ñìo 12 ÚÁåx ÷ªÙC êµõªÞœªî¦J ÑEÚ¨Ú¨ ú£ÙñÙCÅÙ#ì Nù£óŸªÙ ÏC. DEÚ¨ Óåª÷Ùæ¨ ví£÷«ë]Ù ô¦ÚÛªÙè¯ Íè[ª“ÚÛªÙë¯Ù.

1822ö˺ ô¦â° ô¦îµ«tûËÂô¦óÀª þ»ÙêŸ þ»÷³têÁ ÖÚÛ ð§ôÈ¢ø‹õìª šíæ°dô¢ª. ÍÙë]ªö˺ ø‹wú£h þ§Ù¸ÚAÚÛ Nù£óŸ«õìª ÚÛ«è¯ òµÙÞ¥Mö˺û¶ ò˺CÅÙචÔô¦påªx à¶ø‹ô¢ª. Î ÷ªï£„ìªòÅ°÷±è¶ ÷ªìÚÛª ú£«pÄJh Ú¥î¦L.

všíÆÙà ë¶øŒú£ªhõª î¦üŒx ÚÛüŒõª, ú£Ùú£\”AE Ú¥ð§è[ªÚÁ÷è¯EÚ¨ ·ôÙè[ª øŒê¦ò°Ìõ ð§åª þ§Ùú£\”AÚÛ í£±ìô¢ª@b÷ì Ní£x÷Ù à¶ø‹ô¢ª. ÏC àŸJvêŸ.

÷ªì ë]Þœ_ô¢ ÚÛ«è¯ Íö° àŸJvêŸ ú£”ù‡dÙà¦L. êµõªÞœª òÅ°ÿ§ í£±ìô¢ª@b÷ì Ñë]u÷ªÙ þ§Þ¥L. Ð ÷ªï£„ú£òÅ¡õª ÏÙë]ªÚÛª û¦ÙD ví£þ§h÷ì àµóŸ«uL.

òÅ°ÿ§ ví‡óŸ³õªÞ¥ Oªô¢ªû¦oô¢ª. OªÚÛª êÁè[ªÞ¥ ÷´ Ñû¦oÙ. êµõªÞœª òÅ°ÿ§ í£±ìJyÚ¥þ§EÚ¨ ÚÛ”ù‡ ඛúÙë]ªÚÛª Ðû¦è[ªö˺ êµõªÞœª îµõªÞœª ›íô¢ªêÁ ví£ê¶uÚÛ NòÅ°Þ¥Eo Ôô¦påª à¶ø‹Ù.

ÎÙÞœx í£ë¯õÚÛª ví£ê¦u÷«oóŸ«õª, ú£÷«û¦ô¢ÌÄÚ¥õ Íû¶yù£é, í£ë] ›úÚÛô¢é, ì«êŸì í£ë¯Lo ú£”ù‡dÙàŸè[Ù, î¦æ¨E î¦uí‡hö˺ڨ ê¶÷è[Ù... ÷Ùæ¨ î¦æ¨šíj Ð NòŰޜ٠í£E à¶ú£ªhÙC.

û¦ ÎÚ¥Ù¤Û ÖÚÛ\ç¶... êµõªÞœª òÅ°ù£ Ú•êŸh í£±ÙêŸõª ê•Ú¥\L. ÍvޜޥNªÞ¥ Eõî¦L.

êµõªÞœª ú£Ùú£\”A, îµjòÅ¡÷Ù Óí£pæ¨Ú© @÷ìCö° ví£÷Ùà¦L.

Ïí£pæ¨Ú¨ â°í£uÙ áJT ÑÙè[÷àŸªa. ÏÚÛ Ú¥õóŸ«í£ì êŸÞœë]ª.

EJÌù£d Ú¥ô¦uàŸô¢é ví£é°RÚÛêÁ ÷³Ùë]è[ªÞœª î¶þ§hô¢E ÎPú£«h...


(13.8.2011ì NáóŸªî¦è[ö˺ áJTì ví£í£ÙàŸ êµõªÞœª ô¢àŸóŸªêŸõ ÷ªï£„ú£òÅ¡ö˺x àŵjô¢tûÂÞ¥J Ñí£û¦uú£ ð§ôÈ¢Ù ÏC)