ú£ªþ§yÞœêŸÙ

êµõªÞœª ÷ªìC. ë¯E îµõªÞœª ÷ªìC. Í÷ª”êŸ÷ªóŸªîµªiì êµõªÞœª òÅ°ù£ìª Ú¥ð§è[ªÚÁî¦Lqì à¦JvêŸÚÛ ò°ëÅ]uêŸ ÷ªìC. ÍÙë]J òÅ°ù£ ÍÙë]àŸÙë¯õìª ÍÙë]JÚ© ÍÙCÙà¦Lqì ÚÛô¢h÷uÙ ÷ªìC. ÍÙë]ª¸Ú Ð Ñë]u÷ªÙ. êµõªÞœª î¦JE ö˹\Lí‡ òÅ°ù£, ú£Ùú£\”꟪õ Oªë] ÍGÅô¢ª#E šíÙð»ÙCÙàŸè[Ù... Ïô¢ªÞœªð»ô¢ªÞœª ô¦ÿZ§õ î¦ô¢ª êŸ÷ª ÷«êŸ”òÅ°ù£šíj àŸ«í£±êŸªìo ÍGÅ÷«ìÙêÁ ð¼æ©í£è… êµõªÞœªÚÛª í£ådÙ ÚÛç¶dö° à¶óŸªè[Ù ÷« ëŶuóŸªÙ. êµõªÞœª Dí‡hÚ¨, î¦uí‡hÚ¨ Ðû¦è[ª ú£Ùð§ë]ÚÛªõª, ô¦îµ«@ vÞœ«í£± ú£Ùú£–õ àŵjô¢tû ô¦îµ«@ô¦÷± Ôô¦påª à¶ú‡ì ö°òÅ°›í¤Ûô¢ï‡°êŸ ú£Ù›ú– cô¦îµ«@ ðÆ¿Ùè˶ù£ûÂe. Ú¥ö°ìªÞœªéÙÞ¥ ÷ªJEo ÍÙø‹õšíjû¦ Ú¥ô¢uvÚÛ÷«õì« Ð ú£Ùú£– à¶í£è[ªêŸªÙC. ví£ú£ªhêŸ êµõªÞœª óŸªá‘Ù ÞœªJÙ#...

õ¤¥uõª

 1. ÷ªì òÅ°ù£ NPù£dêŸ, íÆ£ªìêŸõìª Ð êŸô¦õÚÛª, òÅ°NêŸô¦õÚÛª êµLóŸªâµí£pè[Ù
 2. êµõªÞœª î¦JE ö˹\Lí‡ òÅ°ù£, ú£Ùú£\”꟪õ Oªë] ÍGÅô¢ª#E šíÙð»ÙCÙàŸè[Ù
 3. ÏêŸô¢ òÅ°ù£öµEo û¶ô¢ªaÚÛªû¦o ÷ªì ÷«êŸ”òÅ°ù£ìª Nú£tJÙàŸÚÛ«è[ë]ìo òÅ°÷ììª ví£ñõÙÞ¥ î¦uí‡h àµóŸªuè[Ù.
 4. òÅ°ÿ¼ë]u÷ªÙö˺ Eâ°ô³BÞ¥ í£E à¶ú£ªhìo ú£Ùú£–õª, ÷uÚÛªhLo ÞœªJhÙ#, vð¼êŸqÙàŸè[Ù.
 5. òÅ°ù£ í£åx ví£A êµõªÞœª î¦è…ö˺ ÷ª÷ªÚ¥ô¦Eo ¸ô·ÚAhÙàŸè[Ù.
 6. í£ë] ú£Ùí£ë]ìª šíÙ# Í÷ªt òÅ°ù£ìª ÷ªJÙêŸ í£Jí£±ù£dÙ à¶óŸªè[Ù.

÷«ô¦_õª

 1. êµõªÞœª îµõªÞœª ÷«ú£ í£vAÚÛ
  õ¤ÛuÙ: êµõªÞœª òÅ°ù£, ú£Ùú£\”A, þ§ï‡°ê¦uõ NPù£dêŸìª, îµjòÅ¡î¦Eo Ð êŸô¦õÚÛª êµLóŸªâµí£pè[Ù, ÷«êŸ”òÅ°ù£ Oªë] ÷ª÷ªÚ¥ô¢Ù šíÙàŸè[Ù, òÅ°ÿ§GÅ÷”CÌÄ ÚÁú£Ù í£E à¶ú£ªhìo ú£Ùú£–Lo, ÷uÚÛªhLo vð¼êŸqÙàŸè[Ù, ë¶øŒ Në¶ø‹ö˺x Ñìo êµõªÞœª î¦JÚ¨ ÖÚÛ Ñ÷ªtè… î¶CÚÛÞ¥ Eõ÷è[Ù, òÅ°ÿ§GÅ÷”CÌÄÚ¨ Í÷ôÁëůõšíj àŸô¢aõª n Nø™xù£éõª ... DE õ¤¥uõª. ví£A êµõªÞœªî¦è…F òÅ°ù£ ô¢¤Ûé ÚÁú£Ù v›í¸ôí‡ÙàŸè[Ù Ð í£vAÚÛ ëŶuóŸªÙ.
  ú£yô¢«í£Ù: ÷«ú£í£vAÚÛ. ›í@õª 100. í£²JhÞ¥ ô¢ÙÞœªö˺x õª÷è˶ Ð í£vAÚÛ îµõ ô¢«.20. 2012 šúšídÙñô¢ªö˺ ê•L ú£Ù#ÚÛ Nè[ªë]õ Íô³ÙC.
 2. ò°õ òÅ°ô¢êŸÙ sí‡õxõ ÷«ú£ í£vAÚÛz
  õ¤ÛuÙ:í‡õxõª Ïí£pæ¨ Í÷ú£ô¦õÚÛª, ð¼æ©Ú¨ DåªÞ¥ êŸ÷ªìª ê¦÷³ BJaCë]ªÌÚÛªû¶Ùë]ªÚÛª êÁè[pè[åÙ. î¦JÚ¨ Í÷ú£ô¢îµªiì @÷ì ûµjí£±é°uLo, Nâ‘°û¦Eo, Nõª÷Lo, NûËÁë¯Eo Íõ÷ô¢ªú£«hû¶ òÅ°ù£ í£åx, ÷ªì ú£Ùú£\”A í£åx ÷ªÚÛª\÷ìª ÚÛLTÙàŸè[Ù.
  ú£yô¢«í£Ù: ví£ú£ªhêŸÙ ì÷´û¦ í£vAÚÛõ êŸóŸ«K áô¢ªÞœªêÁÙC. êŸyô¢ö˺û¶ Nè[ªë]õ Í÷±êŸªÙC.
 3. Ú•êŸhêŸô¦EÚ¨ êµõªÞœª îµõªÞœª
  õ¤ÛuÙ: #û¦oô¢ªö˺x êµõªÞœª Oªë] Ïù£dÙ šíJTê¶ êµõªÞœª #ô¢Ù@N Í÷±êŸªÙC. ÷ªì òÅ°ù£ í£åx í‡õxö˺x Îú£Ú¨hE, ÷ªÚÛª\÷ìª ¸ô·ÚAhÙ#, ú£Ù÷êŸqô¢Ùö˺ Ú•CÌ Ú¥õÙ ð§åû¦o ð§¸ôÈuêŸô¢ òÅ°ÿ§Ùø‹õ Oªë] í‡õxõª í£E ඛúö° ඛúh î¦JÚ¨ òÅ°ù£ í£åªdí£è[ªêŸªÙC. Ñð§ëůuóŸ³õª, ð§ôÈ¢ø‹õõÚÛ« Ð Nù£óŸªÙö˺ í£æ¨dÙí£± ÷ú£ªhÙC.
  ú£yô¢«í£Ù: í‡õxõ ÚÁú£Ù ð§ôÈ¢ø‹õ þ§–ô³ö˺ NNëÅ] ô¢Ú¥õ ð¼æ©õª Eô¢yÙ#, Nâ¶êŸõÚÛª ñ÷ªêŸªLú£ªhÙC. îµ³ë]æ¨ Ú¥ô¢uvÚÛ÷ªÙÞ¥ êµõªÞœªö˺ ð§ôÈ¢ø‹õ í£vAÚÛõª ô¢«ð»ÙCÙචð¼æ©õª Eô¢yÙàŸìªû¦oÙ. ÏC Ôæ° áô¢ªÞœªêŸªÙC. êŸô¢ªî¦êŸ í‡õxõÚÛª òÅ°ÿ§ ú£ÙñÙCÅêŸ ÍÙø‹õšíj NNëÅ] ð¼æ©õ« šíæ°dõìoC Îö˺àŸì. Ð Ôè¯ë¶ ÏN vð§ô¢ÙòÅ¡Ù Í÷±ê¦ô³.
 4. êµõªÞœª îµõªÞœª ví£àŸªô¢éõª
  õ¤ÛuÙ: êµõªÞœª òÅ°ù£ ÍÙë]àŸÙë¯õª, þ§ï‡°êŸu NPù£dêŸìª êµL›í vÞœÙëǯõìª ví£àŸªJÙ# êµõªÞœªî¦Jö˺ òÅ°ÿ§ìªô¢Ú¨h šíÙàŸè[Ù. ÍÙøŒÙ Ôëµjû¦ ú£¸ô àŸÚÛ\E êµõªÞœªö˺ ÚÛFú£ ͤÛô¢ â‘°ìÙ Ñìo î¦JÚ¨ ÚÛ«è¯ Íô¢–÷ªó¶ªuö° ÑÙè¯õìoC EóŸª÷ªÙ. Ïí£pæ¨ Í÷ú£ô¦õª, òÅ°ù£, ví£áõ Îö˺àŸû¦ëÅÁô¢é¨õìª ë]”ù‡dö˺ ÑÙàŸªÚÛªE þ§ï‡°ê¦uEo ú£JÚ•êŸh í£Ùëǯö˺ î¦JÚ¨ ÍÙCÙàŸè[Ù. Ú•êŸh êŸô¢Ù ô¢àŸô³êŸõìª vð¼êŸqÙàŸè[Ù.
  ú£yô¢«í£Ù: ٠ú£yóŸªÙÞ¥ Ú•Eo í£±ú£hÚ¥õìª ô¢«ð»ÙCÙàŸè[ Ú¥ÚÛªÙè¯ ñóŸªæ¨ ô¢àŸô³êŸõì« ÎyEÙ# î¦JÚ¨ ú£÷³#êŸ ð§JêÁù‡Ú¥Eo#a ô¦ô³þ§hÙ. í£±ú£hÚ¥Eo ñæ¨d NvÚÛóŸª ëÅ]ô¢ ÷«ô¢ªêŸªÙC. êŸyô¢ö˺û¶ ÍÙêŸô¦uNª í£±ú£hÚ¥õª Nè[ªë]õ Ú¥ìªû¦oô³. î¦æ¨ Ùç˶ ÷ªJÚ•Fo.
 5. êµõªÞœªîµõªÞœª ÍÙêŸô¦bõ î¶CÚÛ
  õ¤ÛuÙ: í£vAÚÛö˺ Ïà¶a ÍÙø‹õÚÛª Íë]ìÙÞ¥ ÏêŸô¢ ÍÙø‹õìª ë¶øŒNë¶ø‹ö˺xE êµõªÞœª î¦JÚ¨ ÍÙCÙàŸè[Ù. NNëÅ] êµõªÞœª ú£ÙíÆ£«õª, òÅ°ÿ§GÅ÷«ìªõª, ú£Ùú£–õÚÛª Ñ÷ªtè… î¶CÚÛÞ¥ Eõ÷è[Ù. ÷« ví£àŸªô¢éõ NvÚÛóŸ«E¸Ú Ú¥ÚÛªÙè¯ ÏêŸô¢ ví£àŸªô¢éÚÛô¢hõÚÛ« ÎõÙñìÞ¥ Eõî¦õìoC Îö˺àŸì.
  ú£yô¢«í£Ù: í£vAÚÛ ÖÚÛ\ç¶ Ú¥ÚÛªÙè¯ Ð šújæ˺x ÏêŸô¢vê¦ ÍÙø‹õª ôÁVî¦K ìOÚÛô¢é áô¢ªÞœªêŸ« ÑÙåªÙC. ÓûµoûÁo QJ{ÚÛõ ú£÷«ï£„ô¢Ù Ð šújåª.
 6. í£ë]ú£”ù‡d, ›úÚÛô¢é
  õ¤ÛuÙ: Ðû¦è[ª í£vAÚÛö˺ ÷ú£ªhìo ÎÙÞœxí£ë¯õÚÛª ñë]ªõª ê¶åêµõªÞœª ú£÷«û¦ô¢–Ú¥Lo î¦è[ÚÛÙö˺ڨ Bú£ªÚÛªô¦÷è[Ù. áìÙö˺ Þ¥F vÞœÙëǯö˺x Ñìo êµõªÞœª í£ë] ú£Ùí£ë]ìª ›úÚÛJÙ# ví£ú£ªhêŸ Í÷ú£ô¦õÚÛª êŸTìî¦æ¨E î¦è[ªÚÛö˺ڨ Bú£ªÚÛªô¦÷è[Ù ö¶ë¯ ì«êŸì í£ë]ú£”ù‡d à¶óŸªè[Ù. Ð ví£vÚ¨óŸªö˺ òÅ°ÿ§GÅ÷«ìªõÙë]JF òÅ°Þœþ§y÷³Lo à¶óŸªè[Ù. ÍÙë]ô¢« ÎCÙ#ì í£ë¯õìª î¦uí‡hö˺ڨ ê¶÷è[Ù.
  ú£yô¢«í£Ù: DE ÚÁú£Ù òËÀšújæ˺x ví£ê¶uÚÛ NòŰޜ٠ÑÙC. òÅ°ÿ§GÅ÷«ìªõª ví£Að§CÙචí£ë¯õìª ô¦îµ«@ íƇöËÀtú‡æ©ö˺E í£ë] NòŰޜ٠í£JQLú£ªhÙC. êŸì« ú£yóŸªÙÞ¥ Ú•Eo ô¢«ð»ÙCú£ªhÙC. î¦æ¨E àŵjô¢tû X ô¦îµ«@ô¦÷±, Ðû¦è[ª Ú©õÚÛ ú£NªA ú£òÅ¡ªuõª í£JQLÙ# ꟪CEô¢góŸªÙ Bú£ªÚÛªÙæ°ô¢ª. ÓÙí‡ÚÛ à¶ú‡ì í£ë¯Lo Ðû¦è[ª, êµõªÞœª õªÞœª ÏêŸô¢ NòÅ°Þ¥õ ë¯yô¦ î¦è[ªÚÛö˺ڨ êµþ§hô¢ª. òËÀšújæÀöËºì« ví£ê¶uÚÛÙÞ¥ ÑÙàŸªê¦ô¢ª.
 7. ô¦îµ«@ â‘°û¦õóŸªÙ
  õ¤ÛuÙ: êµõªÞœª òÅ°ù£ö˺ Ïí£pæ¨ ÷ô¢ÚÛ« ÷³vCêŸîµªiì vÞœÙëǯö˺x Íí£±ô¢«í£îµªiì÷Fo ›úÚÛJÙ# ÍêŸuÙêŸ Nõªîµjì vÞœÙëǯõóŸ«Eo Ôô¦påª à¶óŸªè[Ù. êŸë¯yô¦ â°A ú£Ùí£ë]ìª í£Jô¢¤¨ÙàŸè[Ù, Oæ¨ö˺ Í÷Ú¥øŒ÷³ìoN è…>åöµjâËÀ à¶ú‡ ûµæ˺x šíæ°dõìoC Îö˺àŸì. êµõªÞœª òÅ°ù£šíj í£JøËÁëÅ]ìõìª vð¼êŸqÙà¦õìoD ví£é°RÚÛ.
  ú£yô¢«í£Ù: û¦÷ª÷«vêŸ ô¢ªú£ª÷³êÁ ÍÙêŸô¦bõÙö˺û¶ î¦æ¨E àŸë]ª÷±ÚÁÞœL¸Þ Í÷Ú¥øŒÙ ÑÙåªÙC.
 8. EíÆ£ªÙåª Eô¦téÙ
  õ¤ÛuÙ: ÚÛFú£Ù ÖÚÛ øŒê¦ñÌÚ¥õÙ ð§åª Aô¢ªÞœªö¶ÚÛªÙè¯ ÑÙè¶ vð§÷«é¨ÚÛÙ EíÆ£ªÙåª÷±õìª EJtÙà¦L.
  ú£yô¢«í£Ù: ê•õªêŸ ÎÙÞœx n êµõªÞœª EíÆ£ªÙåª÷±, êµõªÞœª n êµõªÞœª EíÆ£ªÙåª÷±õ Eô¦téÙ à¶í£ådè[Ù. î¦æ¨E Ní£é¨ö˺ NvÚÛóŸ«EÚ¨ ÑÙàŸªê¦Ù.
 9. í£ë] ú£Ùí£ë]
  õ¤ÛuÙ: êµõªÞœªö˺ Ñìo í£ë¯õEoÙæ¨F ›úÚÛJÙ# ÖÚÛ àÁåÚÛª à¶ô¦aL, òÅ¡vë]í£ô¢à¦L. ÷ªì í£ë] ú£Ùí£ë]ìª òÅ°NêŸô¦õÚÛª ÍÙë]â˶óŸ«L. î¦æ¨ö˺ ÷ªÙ# í£ë¯õìª AJT î¦è[ªÚÛö˺ڨ ê¶î¦L. í£ë]ú£”ù‡dö˺, EíÆ£ªÙåª÷±ö˺x Ñí£óµ«TÙà¦L.
  ú£yô¢«í£Ù: êµõªÞœªö˺ ÷#aì Íí£±ô¢«í£ vÞœÙëǯõ ìªÙ< í£ë¯Lo î¦æ¨ ví£óµ«Þ¥Lo, EíÆ£ªÙåª Íô¦–Mo ›úÚÛJú£ªhû¦oÙ. ÖÚÛ ë]øŒÚÛª ÷à¦aÚÛ î¦æ¨E ÍÙêŸô¦bõÙö˺ ÑÙàŸªê¦Ù.
 10. êµõªÞœª òÅ°ÿ¼ë]u÷ªÙ
  õ¤ÛuÙ: òÅ°ÿ§ v›íNªÚÛªõìª ú£ÙíÆ£ªæ¨êŸÙ à¶óŸªè[Ù, êŸë¯yô¦ ví£òÅ¡ªêŸyÙšíj ÖAhè… šíÙàŸè[Ù. ô¦áÚ©óŸª û¦óŸªÚÛªõìª ÚÛ«è¯ Ñê¶háí£ô¢#, êµõªÞœª òÅ°ÿ§GÅ÷”CÌÄÚ¨ î¦ô¢ª ÚÛåªdñè… êŸTì àŸô¢uõª Bú£ªÚÛªû¶åªd à¶óŸªè[Ù.
  ú£yô¢«í£Ù: í£vAÚÛö˺ ÷³Ý°÷³Iõ ë¯yô¦ òÅ°ÿ§GÅ÷”CÌÄÚ¨ ÚÛåªdñè… ÑÙæ°÷ªE û¦óŸªÚÛªõ ÷«å Bú£ªÚÁ÷è[Ù. ô¦ù£Zî¦uí£hÙÞ¥ àŸô¦a Ú¥ô¢uvÚÛ÷«õª, ú£ë]ú£ªqõª, ÞÁù£ªdõª, ú£Ùë]ôÁ(Ä#êŸ Ú¥ô¢uvÚÛ÷«õª Eô¢yÙ# ví£â°GÅvð§óŸ«Eo vð¼C à¶óŸªè[Ù. ÎyìÙ êµõªÞœª ÷ªìÙë]JD. ë¯E õªÞœªõ« ÷ªìÙë]JO Ú¥î¦L. NøŒyî¦uí£hÙÞ¥ ví£ú£JÙà¦L. ٠êŸõšíæ¨dì vÚÛ꟪÷±ö˺ ð§ö˹_û¶Ùë]ªÚÛª òÅ°ÿ§GÅ÷«ìªõÙë]JÚ© ÎyìÙ í£õªÚ۪꟪û¦oÙ. ÷« Ú¥ô¢uvÚÛ÷«ö˺x OªÚÛª Îú£Ú¨h Ñìo NòÅ°ÞœÙö˺ Oªô¢« ð§ö˹_ì÷àŸªa. Oª N÷ô¦õª, Îú£Ú¨hE êµLóŸªâ˶ú£«h ÷«ÚÛª ô³öËÀ à¶óŸªÙè….